Verhalen
Algemene
begraafplaats

Privacyverklaring

Voor een goed begrip van deze Privacyverklaring is het handig om een aantal begrippen te kennen:

Wat zijn “persoonsgegevens”?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijk persoon is of kan worden geïdentificeerd. Er is een onderscheid tussen algemene persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens betreffende ras/etniciteit, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, genetische persoonsgegevens, biometrische persoonsgegevens, gegevens over het seksuele leven en strafrechtelijke gegevens. Alle andere gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van een persoon zijn algemene persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring zullen we al deze persoonsgegevens kortweg aanduiden als “Persoonsgegevens”.

Zijn portretten persoonsgegevens?

Nee, in beginsel niet. Portretten zijn alleen persoonsgegevens als ze worden gebruikt om met behulp van bepaalde technische middelen de afgebeelde persoon te identificeren (zoals een pasfoto). Dan vallen ze onder de categorie “biometrische gegevens”. Er hoeft niet te snel te worden aangenomen dat een portret een biometrisch persoonsgegeven is. Een fotograaf heeft daarbij ook recht op vrije meningsuiting, waaronder journalistieke en artistieke vrijheid. DuPho vraagt aan alle (nieuwe) leden een pasfoto om deze te kunnen plaatsen op de DuPho-kaart (de kaart waarmee een fotograaf zich kan legitimeren als professioneel fotograaf). Omdat de pasfoto daar wel dient ter identificatie van een bepaald persoon, is het portret in dat geval wel een persoonsgegeven. De pasfoto is overigens niet verplicht.

Wat is “verwerking” van persoonsgegevens?

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan iedere handeling, geautomatiseerd of niet, die wordt verricht met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Al deze handelingen worden in deze Privacyverklaring aangeduid als “verwerken” of “ gebruiken”.

Wat is een “betrokkene”?

Een betrokkene is de natuurlijke persoon wiens gegevens het betreft. In deze Privacyverklaring wordt deze persoon verder aangeduid als “de fotograaf” ,“u”, of “uw”.

Wat is een “verwerkingsverantwoordelijke”?

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon (bedrijf, organisatie of instelling) die het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt. In deze Privacyverklaring is dat de Vereniging Dutch Photographers (hierna: “DuPho”, “wij”, “ons/onze”).

Wat is een “verwerker”?

De verwerker is de partij die in opdracht en op aanwijzing van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Wat betekent “AVG”? AVG betekent “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, de Europese verordening van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.